Wypożycz rośliny w Hortorusie !
SPRAWDŹ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Hortorus Hortorus Bartosiewicz SKA z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Płochocińska nr 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000154693, posiadająca REGON: 012636102 oraz NIP: 5361231976, adres email: sprzedaz@hortorus.pl
 3. Użytkownik  – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 4. Sklepsklep internetowy dostępny pod adresem www.hortorus.pl  oraz na odpowiednich podstronach za pośrednictwem, którego Użytkownik może składać Zamówienia na Produkty;
 5. Zamówienieoświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Centrum Ogrodnicze Hortorus Umowy Sprzedaży Produktu;
 6. Produkttowar lub usługa oferowana do sprzedaży przez Centrum Ogrodnicze Hortorus w Sklepie;
 7. Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Hortorus Bartosiewicz SKA jako sprzedawcą a Użytkownikiem jako kupującym za pośrednictwem Sklepu;
 8. Program Lojalnościowy – program organizowany przez Hortorus, polegający na zbieraniu przez Uczestników Programu Lojalnościowego punktów, które uprawniają do rabatu na Produkty oferowane w Sklepie Stacjonarnym;


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Hortorus. 
 2. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zawierania przez Użytkownika i Hortorus Umów Sprzedaży, zasady dostawy i reklamacji Produktów, a także inne prawa i obowiązki Użytkownika i Hortorus wynikające z Umowy Sprzedaży.
 3. Użytkownik oraz  Hortorus zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Hortorus udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 5. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy uważnie przeczytać Regulamin. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Hortorus świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu Sklepu.
 7. Dostęp i korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem korzystania urządzenia typu: komputer, tablet, telefon (lub innego o podobnej funkcji) mających dostęp do Internetu. Korzystanie ze Sklepu wymaga również posiadania zainstalowanej na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies np.: Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer.
 8. Dostęp do Sklepu jest możliwy wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet. Dostęp do sieci Internet Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. 
 9. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. 
 10. Za pośrednictwem Sklepu, Hortorus świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 11. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Hortorus jest umożliwienie Użytkownikowi zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu Umowy Sprzedaży.
 12. Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 13. Użytkownik może korzystać ze Sklepu w celu zapoznania się z ofertą Hortorus lub zawierania Umów Sprzedaży.
 14. Zdjęcia produktów oferowanych w Sklepie, w szczególności roślin i kwiatów, stanowią zdjęcia przykładowych Produktów (towarów danego rodzaju) więc Produkty dostarczone w ramach Umowy Sprzedaży mogą się nieznacznie różnić, np. co do wielkości lub barwy, względem Produktów przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie. 
 15. Każdy Produkt oferowany przez Hortorus ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie polskiej, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii produktu stawkę VAT. Cena prezentowana Użytkownikowi w Sklepie jest ceną wiążącą.
 16. Jeżeli przy Produkcie nie jest podana cena, to prezentacja Produktu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 17. Oferta Hortorus prezentowana w Sklepie opiera się wyłącznie na Produktach nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.

 

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

 1. Użytkownik może składać Zamówienia wyłącznie poprzez Sklep. Złożenie przez Użytkownika Zamówienia w inny sposób niż poprzez Sklep wymaga odrębnych ustaleń z Hortorus.
 2. Zamówienia można składać wyłącznie na Produkty oferowane przez Hortorus w Sklepie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien wybrać Produkt z oferty Sklepu, dodać Produkt do koszyka i określić ilość Produktu, a także wskazać adres dostawy oraz wybrać metodę płatności. Użytkownik składając Zamówienie zobowiązany jest także podać numer telefonu do kontaktu z Użytkownikiem oraz datę dostawy i przedział czasowy, w którym ma być zrealizowana dostawa.
 4. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku Kup terazUżytkownik może dokonywać modyfikacji Zamówienia, w tym wybranych metod płatności.
 5. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie. Jeśli podane dane są obarczone błędem lub niepełne, to Hortorus ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, z którego to prawa może skorzystać po uprzedniej próbie kontaktu z Użytkownikiem (jeżeli jest to możliwe) w celu ustalenia poprawnych danych lub ich kompletności. Odmowa przez Hortorus przyjęcia Zamówienia oznacza, że nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Hortorus odmówi przyjęcia Zamówienia w drodze wiadomości email lub telefonicznie. 
 6. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia jest wysłanie przez Hortorus wiadomości email do Użytkownika (na adres podany przez Użytkownika) z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Data otrzymania przez Użytkownika wiadomości email z potwierdzeniem Zamówienia jest datą zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Hortorus realizuje wyłącznie Zamówienia prawidłowo opłacone tj. po zapłacie całej ceny za Produkty i koszty dostawy (jeżeli występują). Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania kwoty ceny i/lub kosztów dostawy na rachunku bankowym Hortorus podany Użytkownikowi w wiadomości email potwierdzającej Zamówienie.
 8. Własność Produktów zakupionych przez Użytkownika przechodzi na rzecz Użytkownika z dniem zapłaty całości ceny.

DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Hortorus realizuje osobiście dostawę Produktów na terenie granic administracyjnych m.st.Warszawy.
 2. Część z Produktów Hortorus oferuje z dostawą na terenie całej Polski w czasie 72h.  W przypadku roślin, nie będących na stanie magazynu Hortorus czas dostawy wynosi do 10 dni roboczych. 
 3. Centrum Ogrodnicze Hortorus nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów (w szczególności roślin), których dostawa została opóźniona lub niewykonana z powodu podania przez Użytkownika błędnych danych adresowych, lub też w razie odebrania Produktów przez Użytkownika po terminie, o którym mowa w ust. IV pkt 2 Regulaminu powyżej.
 4. Realizacja dostaw Produktów odbywa się w godzinach 08:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Hortorus nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy. Zamówienia złożone w tych terminach zostaną zrealizowane najwcześniej w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. 
 5. Użytkownik przed odbiorem przesyłki z Produktami powinien sprawdzić czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Użytkownik ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności osoby dostarczającej przesyłkę w celu sprawdzenia czy dostarczone Produkty nie uległy uszkodzeniu. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona przez Użytkownika. 
 6. W przypadku uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje osoba dostarczająca przesyłkę, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:

 

PŁATNOŚCI

 1. Hortorus udostępnia Użytkownikowi następujące formy płatności:
   przelew na rachunek bankowy;
  b. płatności online 
  c. kartą kredytową/ debetową
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez https://www.przelewy24.pl/
 3. W przypadku konieczność zwrotu ceny zostanie ona zwrócona w taki sam sposób w jaki Hortorus otrzymało zapłatę. W razie zwrotu ceny zapłaconej przez Użytkownika kartą płatniczą/kredytową, Hortorus dokonana zwrotu ceny na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej/kredytowej Użytkownika.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik będący konsumentem lub Użytkownik, do którego stosuje się przepisy zastrzeżone dla konsumentów ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien przesłać Hortorus jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres email Hortorus podany w ust. I Regulaminu lub na adres siedziby Hortorus o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych zakupionych w sklepie pod adresem hortorus.pl zawartej w dniu ____ przez (Imię i nazwisko konsumenta): Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu Hortorus niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w takiej samej formie, w jakiej otrzymało informację o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) otrzyma niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Hortorus o odstąpieniu, zwrot zapłaconej ceny.
 5. Skorzystanie z Produktu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. Po odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Użytkownik winien zwrócić Hortorus Produkt, od którego zakupu odstąpił, w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż.
 7. Koszty zwrotu Produktu, od którego zakupu Użytkownik odstąpił, obciążają Użytkownika.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, od którego zakupu odstąpił, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędną konieczność związaną ze stwierdzeniem jego jakości lub przydatności do umówionego użycia. 
 9. W razie zwrotu Produktu, od którego zakupu Użytkownik odstąpił, w stanie niezupełnym lub nieprzydatnym do dalszego użycia, w szczególności zniszczonego lub uszkodzonego, Użytkownik winien jest wyrównać Hortorus wyrządzoną szkodę wynikającą z utraty przez Produkt jego właściwości lub ze zmniejszenia jego wartości.

 

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane przez Hortorus objęte są gwarancją producenta.
 2. Wszelkie wady Produktów powinny być zgłaszane Hortorus niezwłocznie po ich wykryciu. 
 3. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem Produktu z widoczną wadą będącą podstawą reklamacji. W razie reklamacji Produktów w postaci roślin Użytkownik winien wykazać (np. poprzez przesłanie zdjęć), że rośliny zostały prawidłowo zasadzone, w szczególności w miejscu adekwatnym dla wymagań bytowych danej rośliny oraz że były w sposób należyty pielęgnowane w okresie po posadzeniu do dnia wykrycia wady.
 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Hortorus.
 5. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje również w przedmiocie nienależytego działania Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Sklepu powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres mailowy Hortorus podany w Regulaminie. 
 7. W zgłoszeniu reklamacji Użytkownik powinien opisać przyczyny reklamacji.
 8. Hortorus nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika w celu obsługi Sklepu.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 10. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Hortorus.
 2. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem Sklepu i obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r. do odwołania lub zawieszenia. Hortorus zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia bez podania przyczyny.
 3. Każdy Użytkownik może brać udział w Programie Lojalnościowym, a udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia konta Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, w celu realizacji Programu Lojalnościowego, a następnie złożenia Zamówienia, będąc jednocześnie zalogowanym na utworzonym koncie.
 5. Za złożenie Zamówienia, zalogowany Użytkownik otrzymuje punkty, zgodnie z przeliczeniem 1 Punkt za każde wydane 1,00 zł brutto ceny Produktu z wyłączeniem kosztów dostawy, a 1 Punkt równa się rabatowi w wysokości 0,10 zł brutto.
 6. Zgromadzone na koncie Użytkownika punkty, umożliwiają Użytkownikowi uzyskanie rabatu, poprzez obniżenie ceny danego Produktu zgodnie z przeliczeniem zawartym powyżej. Z rabatu mogą skorzystać jedynie zalogowani Użytkownicy.
 7. Punkty ważne są przez rok od dnia zapłaty ceny za Produkt.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia bez rejestracji konta lub niezalogowania Użytkownika, późniejsza rejestracja punktów na podstawie dowodu zawarcia Umowy Sprzedaży nie jest możliwa, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 9. Punkty zgromadzone na koncie Użytkownika za pośrednictwem Sklepu, nie łączą się z punktami uzyskanymi przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu stacjonarnego Hortorus, znajdującego się pod adresem: ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, a także nie mają zastosowania do Produktów nabytych w sklepie stacjonarnym Hortorus.
 10. W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy Sprzedaży, Użytkownikowi nie przysługują punkty przyznane za dany Produkt, od którego zakupu Użytkownik odstąpił.
 11. Zdobyte przez Użytkownika punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 12. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, usuwając swoje konto.
 13. Hortorus zastrzega sobie prawo zmian postanowień Regulaminu w zakresie Programu Lojalnościowego o każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje Użytkowników za pomocą środków elektronicznych.
 14. Program Lojalnościowy nie obejmuje promocji i wyprzedaży towarów.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ŚRODKI TECHNICZNE

 1. W związku z prowadzeniem Sklepu, wskutek składania Zamówień, Hortorus uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko (firma), nr NIP, adres email, numer telefonu oraz adres (siedziba) Użytkownika. 
 2. Hortorus jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dane osobowe są przetwarzane przez Hortorus zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 3. Hortorus może przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane osobowe udostępnione lub powierzone przez Użytkownika, niezbędne do realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, w szczególności: 
 4. nazwisko i imię (firma) Użytkownika;
 5. email Użytkownika;
 6. nr telefonu Użytkownika 
 7. adres Użytkownika; 
 8. NIP Użytkownika.
 9. Wskazane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przekazanie danych osobowych udostępnianych Hortorus jest niezbędne dla zapewnienia możliwości komunikacji oraz wykonania Zamówienia i Umowy Sprzedaży.
 10. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych od Hortorus. Hortorus będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 12. Przekazane Hortorus dane osobowe będą przetwarzane przez Hortorus również w celach statystycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z Umową Sprzedaży lub składaniem Zamówień.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania Umowy Sprzedaży oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy Sprzedaży lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Użytkownika zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik udostępnił, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Centrum Ogrodnicze Hortorus bezpośrednio innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Hortorus. 
 15. Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z Hortorus.
 16. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 17. Hortorus może przekazywać dane osobowe Użytkownika także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie związanych z realizują Umowy Sprzedaży, w szczególności podmiotom świadczącym transport Produktów zakupionych przez Użytkownika.
 18.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez Hortorus poprzez przesłanie nowej treści Regulaminu na adres mailowy Użytkownika lub przy kolejnym zakupie Produktu w Sklepie.
 3. Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Hortorus w sposób określony dla reklamacji. Sprzeciw Użytkownika względem zmienionej treści Regulaminu, ma skutek oświadczenia o rezygnacji z usług oferowanych poprzez Sklep.
 4. Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu nie wymaga pozyskania zezwolenia żadnego organu.
 5. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji zawierania Umów Sprzedaży, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.
 6. Spory pomiędzy Hortorus a konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) może być zakończony polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 7. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Użytkownik będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej . Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 9. Użytkownik będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU STACJONARNEGO

DEFINICJE

 1. Regulamin– niniejszy Regulamin;
 2. Hortorus – Hortorus Bartosiewicz SKA z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Płochocińska nr 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000154693, posiadająca REGON: 012636102 oraz NIP: 5361231976, adres email: sprzedaz@hortorus.pl
 3. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie Stacjonarnym;
 4. Sklep Stacjonarny– sklep stacjonarny Hortorus znajdujący się pod adresem Płochocińska 81, 03-044 Warszawa;
 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy Hortorus znajdujący się pod adresem hortorus.pl
 6. Produkt– towar lub usługa oferowana do sprzedaży przez Hortorus w Sklepie Stacjonarnym;
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Hortorus Bartosiewicz SKA jako sprzedawcą a Kupującym w sklepie Stacjonarnym;
 8. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT, wydawany Kupującemu przy zawarciu Umowy Sprzedaży;
 9. Program Lojalnościowy – program organizowany przez Hortorus, polegający na zbieraniu przez Uczestników Programu Lojalnościowego punktów, które uprawniają do rabatu na Produkty oferowane w Sklepie Stacjonarnym;
 10. Karta Lojalnościowa – karta wydawana przez Hortorus, potwierdzająca uczestnictwo w Programie Lojalnościowym i uprawniająca do skorzystania z rabatu;
 11. Uczestnik Programu Lojalnościowego – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki przystąpienia do programu, wymagane niniejszym Regulaminem oraz posiada ważną Kartę Lojalnościową.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania ze Sklepu Stacjonarnego, warunki zakupu Produktów oferowanych przez Hortorus, a także prawa i obowiązki Kupującego i Hortorus. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Sklepu Internetowego Hortorus.
 2. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zawierania przez Kupującego i Hortorus Umów Sprzedaży, zasady reklamacji Produktów, a także inne prawa i obowiązki Kupującego i Hortorus wynikające z Umowy Sprzedaży.
 3. Kupujący oraz Hortorus zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Hortorus udostępnia nieodpłatnie Kupującemu Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Stacjonarnego. Kupujący może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób.
 5. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży należy uważnie zapoznać się z Regulaminem. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu Stacjonarnego i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostęp do Sklepu Stacjonarnego jest możliwy wyłącznie w godzinach jego otwarcia, które dostępne są na stronie internetowej Hortorus pod adresem: hortorus.pl, z zastrzeżeniem możliwości ich zmiany.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu. 
 8. Kupujący może korzystać ze Sklepu Stacjonarnego w celu zapoznania się z ofertą Hortorus lub zawierania Umów Sprzedaży.
 9. Każdy Produkt oferowany przez Hortorus ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w walucie polskiej, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii Produktu stawkę VAT. Cena prezentowana Kupującemu w Sklepie Stacjonarnym jest ceną wiążącą.
 10. Jeżeli przy Produkcie nie jest podana cena, to prezentacja Produktu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Oferta Hortorus prezentowana w Sklepie opiera się wyłącznie na Produktach nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych, a także wprowadzonych do obrotu na polski rynek w sposób legalny.
 12.  

ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. W Sklepie Stacjonarnym prowadzona jest wyłącznie sprzedaż Produktów, które znajdują się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego w chwili dokonywania zakupu.
 2. W Sklepie Stacjonarnym nie ma możliwości składania zamówienia na Produkty, które nie znajdują się w asortymencie w chwili dokonywania zakupu oraz na Produkty, które znajdują się w asortymencie Sklepu Internetowego.
 3. Własność Produktów zakupionych przez Kupującego przechodzi na rzecz Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny.

 

PŁATNOŚCI

 1. Hortorus udostępnia Kupującemu następujące formy płatności:
  1. gotówka w walucie polskiej (PLN);
  2. karta płatnicza;
  3. karta kredytowa/ debetowa.
 2. Zapłata za Produkt następuje przy kasie w Sklepie Stacjonarnym.
 3. Przy dokonywaniu zakupu, Kupujący otrzyma Dowód Zakupu.
 4. W celu uzyskania przez Kupującego faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest zgłosić chęć jej otrzymania przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej.
 5. W przypadku konieczność zwrotu ceny zostanie ona zwrócona w taki sam sposób w jaki Hortorus otrzymało zapłatę. W razie zwrotu ceny zapłaconej przez Kupującego kartą płatniczą/kredytową, Hortorus dokonana zwrotu ceny na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej/kredytowej Kupującego.

 

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane przez Hortorus objęte są gwarancją producenta. Hortorus nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Hortorus jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 3. Wszelkie wady Produktów powinny być zgłaszane Hortorus niezwłocznie po ich wykryciu. 
 4. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem Produktu z widoczną wadą będącą podstawą reklamacji na adres Hortorus lub dostarczona mu osobiście w Sklepie Stacjonarnym do rąk pracownika Hortorus.
 5. W razie reklamacji Produktów w postaci roślin Kupujący winien wykazać (np. poprzez przedłożenie zdjęć), że rośliny zostały prawidłowo zasadzone, w szczególności w miejscu adekwatnym dla wymagań bytowych danej rośliny oraz że były w sposób należyty pielęgnowane w okresie po posadzeniu do dnia wykrycia wady.
 6. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien opisać przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 9. Hortorus jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Podstawą zrealizowania uprawnień wynikających z rękojmi jest przedłożenie Dowodu Zakupu wadliwego Produktu.
 11. Hortorus odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 12. Hortorus nie przyjmuje zwrotu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, które są wolne od wad, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Hortorus jest zobowiązany do zwrotu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży na mocy prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Hortorus.
 2. Program Lojalnościowy organizowany jest w Sklepie Stacjonarnym i obowiązuje od dnia 1 marca 2016 r. do odwołania lub zawieszenia. Hortorus zastrzega sobie prawo do jego zawieszenia lub zakończenia bez podania przyczyny.
 3. Każdy Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną może brać udział w Programie Lojalnościowym, a udział w nim jest dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, Kupujący zobowiązany jest do spełnienia poniższych warunków łącznie:
  1. wypełnienia ankiety stałego klienta, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest również w Sklepie Stacjonarnym, w sposób czytelny, kompletny i zgodny z prawdą (niezbędne dane do rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny), a następnie oddania wypełnionej ankiety w ręce pracownika Hortorus;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Prywatności, w celu realizacji Programu Lojalnościowego;
  3. dokonania jednorazowo lub w okresie 30 dni zakupu Produktów na łączną kwotę minimum 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100);
  4. otrzymania Karty Lojalnościowej wydanej przez Hortorus przy kasie w Sklepie Stacjonarnym lub Punkcie Obsługi Klienta, działającym w Sklepie Stacjonarnym.
 5. Ważność Kart Lojalnościowej wynosi maksymalnie 2 lata od momentu jej wydania. Karta Lojalnościowa nieużywana przez 2 lata traci aktywny status. Aby otrzymać nową Kartę Lojalnościową, Kupujący musi ponownie spełnić warunki jej wydania, określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Karta Lojalnościowa nie jest kartą kredytową, bankomatową, debetową czy płatniczą.
 7. Uczestnik Programu Lojalnościowego, posiadający Kartę Lojalnościową, gromadzi punkty dokonując zakupu Produktów w Sklepie Stacjonarnym.
 8. Warunkiem otrzymania punktów jest okazanie ważnej Karty Lojalnościowej kasjerowi przed podsumowaniem paragonu. Podsumowanie paragonu skutkuje brakiem możliwości doliczenia punktów.
 9. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie Dowodu Zakupu nie jest możliwa, a Uczestnikowi Programu Lojalnościowego nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.
 10. Uprawnionym do posługiwania się Kartą Lojalnościową w celu rejestracji punktów jest wyłącznie Uczestnik Programu Lojalnościowego, któremu wydano kartę.
 11. Za jeden zakup punkty mogą być przyznane Uczestnikowi Programu Lojalnościowego tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart Lojalnościowych.
 12. Wartość 1 punktu to każde wydane 1,00 zł brutto ceny Produktu, a 1 punkt równa się rabatowi w wysokości 0,10 zł brutto. Punkty tracą ważność po upływie jednego roku od momentu ich naliczenia.
 13. Punkty naliczane są na konto Uczestnika Programu Lojalnościowego po upływie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przy jednorazowym zakupie Produktów na kwotę 1000,00 zł punkty naliczane są bezpośrednio po zakończeniu transakcji.
 14. Zakup Produktów, warunkujących przystąpienie do Programu Lojalnościowego, nie jest premiowany naliczaniem punktów. Punkty naliczane są z chwilą uzyskania Karty Lojalnościowej.
 15. Zdobyte przez Uczestnika Programu Lojalnościowego punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 16. Program Lojalnościowy nie obejmuje promocji i wyprzedaży Produktów. Produkty, których nie obejmuje Program Lojalnościowy, posiadają odpowiednią informację na etykiecie.
 17. Punkty zgromadzone na Karcie Lojalnościowej nie łączą się z punktami uzyskanymi przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Programu Lojalnościowego.
 19. Dane osobowe podane w ankiecie stałego klienta przetwarzane są w celu realizacji Programu Lojalnościowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Karty Lojalnościowej.
 20. Dostęp do danych osobowych Uczestnika Programu Lojalnościowego mają pracownicy Hortorus odpowiedzialni za obsługę klienta.
 21. W trakcie wypełniania ankiety stałego klienta, Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych od Hortorus. Hortorus będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do momentu wycofania przez Kupującego zgody.
 22. Z chwilą ustania uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, Hortorus zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu Lojalnościowego w celach związanych z realizacją Programu Lojalnościowego.
 23. Hortorus zastrzega sobie prawo zmian postanowień Regulaminu w zakresie Programu Lojalnościowego o każdym czasie, bez podania przyczyny, o czym poinformuje Uczestników Programu Lojalnościowego za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: hortorus.pl lub za pośrednictwem ogłoszeń w Sklepie Stacjonarnym, w terminie nie później niż 14 dni przed wejściem w życie treści nowych postanowień Regulaminu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ŚRODKI TECHNICZNE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)osób korzystających ze Sklepu Stacjonarnego jest Hortorus Bartosiewicz SKA z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Płochocińska nr 81, 03-044 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000154693, posiadająca REGON: 012636102 oraz NIP: 5361231976, adres email: sprzedaz@hortorus.pl.
 2. W związku z dokonywaniem zakupów i zawieraniem Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Stacjonarnego, Hortorus uzyskuje dostęp do danych osobowych typu imię i nazwisko (firma), nr NIP, adres email, numer telefonu, adres (siedziba) oraz NIP Kupującego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Hortorus zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. 
 4. Wskazane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak Kupujący przyjmuje do wiadomości, że przekazanie danych osobowych udostępnianych Hortorus jest niezbędne dla zapewnienia możliwości komunikacji oraz wykonania Umowy Sprzedaży oraz związanych z nią roszczeń.
 5. Przekazane Hortorus dane osobowe będą przetwarzane przez Hortorus również w celach statystycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z Umową Sprzedaży.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wykonania Umowy Sprzedaży oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy Sprzedaży lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Kupującego zostaną zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
 7. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Kupującemu przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Kupujący udostępnił, tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Kupujący ma także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Kupujący ma prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Hortorus bezpośrednio innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Hortorus. 
 8. Kupujący ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych i analitycznych. W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu należy skontaktować się z Hortorus.
 9. Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
 10. Hortorus może przekazywać dane osobowe Kupującego także innym podmiotom trzecim świadczącym na jego rzecz usługi w zakresie związanych z realizują Umowy Sprzedaży.
 11.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu publikowana będzie na stronie internetowej lub za pośrednictwem ogłoszeń w Sklepie Stacjonarnym, nie później niż 14 dni przed wejściem zmiany treści Regulaminu.
 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej.
 4. Kupujący ma prawo odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu, o czym powinien poinformować Hortorus w sposób określony dla reklamacji. Sprzeciw Kupującego względem zmienionej treści Regulaminu, skutkuje odmową zawarcia Umowy Sprzedaży przez Hortorus.
 5. Regulamin dostępny jest w Sklepie Stacjonarnym oraz na stronie internetowej Hortorus pod adresem: hortorus.pl.
 6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji zawierania Umów Sprzedaży, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze polubownej.
 7. Spory pomiędzy Hortorus a konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) może być zakończony polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 9. Kupujący będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 10. Kupujący będący konsumentem (lub osobą, do której mają zastosowanie przepisy zastrzeżone dla konsumentów) ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Kontakt

Telefon: + 48 22 245 32 10
poniedziałek - piątek 10:00-19:00, sobota 08:00 - 18:00 | niedziela 09:00- 16:00

E-mail: bok@hortorus.pl

Adres Sklepu: Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, Białołęka

Informacje i pomoc

Znajdź nas!

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu