Wypożycz rośliny w Hortorusie !
SPRAWDŹ

RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Produkty oferowane przez Hortorusa objęte są gwarancją producenta.
 2. Wszelkie wady produktów powinny być zgłaszane Hortorusowi niezwłocznie po ich wykryciu.
 3. Informacja o wadach powinna być przekazana w formie pisemnej z załączonym zdjęciem produktu z widoczną wadą będącą podstawą reklamacji. W razie reklamacji produktów w postaci roślin użytkownik winien wykazać (np. poprzez przesłanie zdjęć), że rośliny zostały prawidłowo zasadzone, w szczególności w miejscu adekwatnym dla wymagań bytowych danej rośliny oraz że były w sposób należyty pielęgnowane w okresie po posadzeniu do dnia wykrycia wady.
 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Hortorus.
 5. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje również w przedmiocie nienależytego działania sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące sklepu powinny być zgłaszane poczta elektroniczną na adres mailowy Hortorusa podany w Regulaminie.
 7. W zgłoszeniu reklamacji użytkownik powinien opisać przyczyny reklamacji.
 8. Hortorus nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze / telefonie / tablecie czy innym urządzeniu użytkownika w celu obsługi sklepu.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 10. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 11. Formularz reklamacji: POBIERZ

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik będący konsumentem lub użytkownik, do którego stosuje się przepisy zastrzeżone dla konsumentów ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, użytkownik powinien przesłać Hortorusowi jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres email Hortorusa podany w ust. I Regulaminu lub na adres siedziby Hortorusa o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych zakupionych w sklepie pod adresem hortorus.pl zawartej w dniu ____ przez (Imię i nazwisko konsumenta): Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas autoryzacji lub rejestracji, Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na odstąpienie. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu Hortorus niezwłocznie prześle użytkownikowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy w takiej samej formie, w jakiej otrzymało informację o odstąpieniu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży użytkownik będący konsumentem (lub traktowany jak konsument) otrzyma niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Hortorusa o odstąpieniu, zwrot zapłaconej ceny.
 5. Skorzystanie z produktu przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest równoznaczne z utratą przez użytkownika prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Po odstąpieniu od umowy sprzedaży użytkownik winien zwrócić Hortorusowi produkt, od którego zakupu odstąpił, w stanie umożliwiającym jego dalszą sprzedaż.
 7. Koszty zwrotu produktu, od którego zakupu użytkownik odstąpił, obciążają użytkownika.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, od którego zakupu odstąpił, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędną konieczność związaną ze stwierdzeniem jego jakości lub przydatności do umówionego użycia.
 9. W razie zwrotu produktu, od którego zakupu użytkownik odstąpił, w stanie niezupełnym lub nieprzydatnym do dalszego użycia, w szczególności zniszczonego lub uszkodzonego, użytkownik winien jest wyrównać Hortorusowi wyrządzoną szkodę wynikającą z utraty przez produkt jego właściwości lub ze zmniejszenia jego wartości.

 

Kontakt

Telefon: + 48 22 245 32 10
poniedziałek - piątek 08:00-19:00, sobota 08:00 - 18:00 | niedziela 09:00- 16:00

E-mail: bok@hortorus.pl

Adres Sklepu: Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, Białołęka

Informacje i pomoc

Znajdź nas!

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu